Με στόχο την την ανάπτυξη τοπικών δράσεων, που θα προωθήσουν την ομαλή κοινωνική ένταξη των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, συγκροτείται στο Δήμο Θεσσαλονίκης ένα υπεύθυνο όργανο με συμμετοχή δημοτικών συμβούλων και εκπροσώπων συλλογικών φορέων του χώρου.

Η σχετική πρόσκληση για εκδήλωση συμμετοχής περιλαμβάνεται σε ανακοίνωση του Δήμου, στην οποία διευκρινίζεται ότι θα γίνει καταγραφή των προβλημάτων προσφύγων και μεταναστών και θα παρέχονται διευκολύνσεις στις επαφές τους με τις δημόσιες αρχές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης:

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Θεσσαλονίκης  για τη συγκρότηση του συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων  του Δήμου Θεσσαλονίκης

7 Φεβρουαρίου 2020 – 12:11

 Στο πλαίσιο της συγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α΄), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης  απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους στην επιτροπή.

Συγκεκριμένα η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων, που, σύμφωνα με το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται στο επίπεδο του οικείου δήμου.

Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ως οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία  σας ενημερώνουμε ότι το συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων.

Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του.Η συμμετοχή  στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι τιμητική και άμισθη.

Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι:
α) η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή,
β) η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και
γ) η διοργάνωση, σε συνεργασία με τον οικείο δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Οι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καταθέτοντας το καταστατικό τους μαζί με τα στοιχεία του υποδεικνυόμενου εκπροσώπου (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), το αργότερο μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2020 είτε εγγράφως στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Λοιπών Συλλογικών και Μονοπρόσωπων Οργάνων (Βασ. Γεωργίου Α 1 κτήριο Ε γραφείο 15), είτε ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και [email protected] .

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2313 31 7816 και 2313 31 7819

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΡΟΣΟΣ ΤΣΑΒΛΗΣ