Τα όσα προβλέπονται στο σχέδιο νόμου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, που κατατέθηκε στη Βουλή, παρατίθενται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο σχέδιο νόμου του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο  «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ άλλων, ορίζεται ρητά ότι ο γάμος συνάπτεται μεταξύ δύο προσώπων διαφορετικού ή ίδιου φύλου.

Επιπλέον, προβλέπεται η χορήγηση στον δικαιούχο γονέα, ο οποίος καθορίζεται με κοινή δήλωση των συζύγων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες ή τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση:

  • της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας καθώς και της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, διάρκειας μέχρι επτά (7) μηνών,
  • της άδειας πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών κατά τη γέννηση του τέκνου του,
  • της άδειας μητρότητας δεκαεπτά (17) εβδομάδων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Ακόμη, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα:

  • Η σχέση γονέα ή γονέων και τέκνου που έχει καταχωριστεί σε δημόσια έγγραφα ή δικαστική απόφαση τρίτης χώρας, ανεξαρτήτως του φύλου των γονέων και της πρόβλεψης ή μη περί δημιουργίας της εν λόγω σχέσης στην
    ελληνική έννομη τάξη,
  • Η υιοθεσία από συζύγους του ίδιου φύλου ή η υιοθεσία του παιδιού του ενός συζύγου από τον άλλο σύζυγο του ίδιου φύλου, που έχει τελεστεί στο εξωτερικό.