Οι δημοσιογραφικές ενώσεις έχουν εκφράσει την κατηγορηματική τους αντίθεση και υποστηρίζουν ότι το νομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο για ευέλικτες εργασιακές σχέσεις.

Επιμένουν ότι ο νέος «νόμος Πέτσα» για τους τηλεοπτικούς σταθμούς ανατρέπει τον προηγούμενο «νόμο Παππά» κι εκεί που το κάθε κανάλι έπρεπε να διαθέτει τουλάχιστον 400 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, πλέον θα μπορεί να έχει μόνο 280 και χωρίς την υποχρέωση για πλήρη απασχόληση

Σύμφωνα με ανακοίνωση των δημοσιογραφικών οργανώσεων, ο κ Πέτσας επιχειρεί με μονόπλευρο και αυταρχικό τρόπο, χωρίς κανένα διάλογο, να δημιουργήσει τετελεσμένα και να αποδομήσει επιπλέον τις εργασιακές συνθήκες των δημοσιογράφων σε μια τόσο δύσκολη για το έργο τους εποχή.

Tο άρθρο 41 του νομοσχεδίου προβλέπει:
Το δυναμικό των καναλιών μπορεί να απαρτίζεται από:
(α) εργαζομένους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης
(β) απασχολούμενους υπό καθεστώς παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή μίσθωσης έργου
(γ) προσωπικό συνδεδεμένων -με το κανάλι- επιχειρήσεων με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου
(δ) προσωπικό ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής στις οποίες το κανάλι αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου.

Απάντηση Πέτσα: Δεν μειώνεται το όριο 400 εργαζομένων

Προχωράμε σε μια ολιστική παρέμβαση για τη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού περιβάλλοντος δηλώνει ο υπουργός επικρατείας Στέλιος Πέτσας.

Σε καμία περίπτωση, δε μειώνεται το ελάχιστο όριο των 400 εργαζομένων για τους αδειούχους εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου που υφίσταται σήμερα ως υποχρέωση επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εργαζομένων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας δίνεται η δυνατότητα στους τηλεοπτικούς σταθμούς να αξιοποιούν το διαθέσιμο προσωπικό στις εταιρίες που υλοποιούν τις παραγωγές, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χωρίς να επηρεάζονται οι συνολικές θέσεις εργασίας, αναφέρει ο Στέλιος Πέτσας.

Ολόκληρο το επίμαχο άρθρο για τις θέσεις εργασίας

Οι αλλαγές του άρθρου 41 του νομοσχεδίου στοχεύουν όλες τον γνωστό «νόμο Παππά» 4339/2015, κι αφορούν τους αδειοδοτημένους και τους υπό αδειοδότηση τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας.

Άρθρο 41: Ρυθμίσεις για παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Τροποποιήσεις του ν. 4339/2015

«Άρθρο 9
Απασχολούμενο προσωπικό
1. Οι αδειούχοι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκείς ανθρωπίνους πόρους, ανάλογα με την κατηγορία της εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής) και το είδος του προγράμματος (γενικού περιεχομένου ή θεματικού περιεχομένου). Προς τον σκοπό αυτό, για την κάλυψη των αναγκών τους που αφορούν σε θέσεις δημοσιογράφων και των αναγκών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, υποχρεούνται να διατηρούν συγκεκριμένο ετήσιο μέσο όρο προσωπικού, το οποίο δύναται να απαρτίζεται από: (α) εργαζομένους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, (β) απασχολούμενους υπό καθεστώς παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή μίσθωσης έργου, (γ) προσωπικό συνδεδεμένων με τον αδειούχο πάροχο περιεχομένου επιχειρήσεων με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου και (δ) προσωπικό ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής στις οποίες ο πάροχος αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου. Για την υπό στοιχείο (γ) περίπτωση, το προσωπικό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων δύναται να συνυπολογίζεται και να προσμετράται στο προσωπικό του αδειούχου παρόχου περιεχομένου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: γα) Η συνδεδεμένη επιχείρηση έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή περιεχομένου ή παροχής υπηρεσιών προς τον αδειούχο πάροχο περιεχομένου γβ) Το προσμετρώμενο προσωπικό της συνδεδεμένης επιχείρησης με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου ορίζεται ως το γινόμενο του συνόλου των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της συνδεδεμένης επιχείρησης επί του ποσοστού συμμετοχής του αδειούχου παρόχου περιεχομένου σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση, το προσμετρώμενο προσωπικό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και των ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου, δεν υπερβαίνει το 30% του ετήσιου μέσου όρου προσωπικού.
2. Το προσωπικό των αδειούχων παρόχων περιεχομένου πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από:
α. τετρακόσια (400) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου και
β. πενήντα (50) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας θεματικού περιεχομένου.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού των υποψηφίων προς αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου για άδεια περιφερειακής εμβέλειας γενικού ή θεματικού περιεχομένου. Για τον καθορισμό του αριθμού αυτού και μετά από δημόσια διαβούλευση, λαμβάνονται υπόψη ο πληθυσμός, το ΑΕΠ και η γεωμορφολογία κάθε περιφερειακής ζώνης.
4. Για τον προσδιορισμό του αριθμού του ετήσιου μέσου όρου των εργαζομένων, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζόμενων που απασχολούνται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες τον αντίστοιχο υπολογιζόμενο μήνα.
5. Οι αδειούχοι πάροχοι περιεχομένου προς απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 2, υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της άδειας: (α) ως προς τους εργαζομένους, κατάσταση προσωπικού, όπως έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας ή πίνακα προσωπικού – έντυπο Ε4 που έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», με μνεία των ειδικοτήτων των εργαζομένων και του ωραρίου απασχόλησής τους, (β) ως προς τους λοιπούς απασχολούμενους υπό καθεστώς παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή μίσθωσης έργου, αντίγραφα των συμβάσεων ή οποιοδήποτε τυχόν άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, και (γ) ως προς το τυχόν προσμετρώμενο προσωπικό συνδεδεμένων επιχειρήσεων και ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, κατάσταση προσωπικού, όπως έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας ή πίνακα προσωπικού – έντυπο Ε4 που έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», με μνεία των ειδικοτήτων των εργαζομένων και του ωραρίου απασχόλησής τους, καθώς και βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου που εκδίδεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, και τα κατά περίπτωση πρόσφορα αποδεικτικά μέσα προς απόδειξη της δραστηριότητας της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής και της συνδεδεμένης επιχείρησης καθώς και της εταιρικής συμμετοχής του αδειούχου παρόχου περιεχομένου στην τελευταία, ιδίως, ισχύον ενιαίο κείμενο κωδικοποιημένου καταστατικού νομίμως θεωρημένο από το ΓΕΜΗ, αντίγραφα συναφθεισών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ του αδειούχου παρόχου περιεχομένου και της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής ή της συνδεδεμένης επιχείρησης, αντίγραφα συμφωνητικών απόκτησης μετοχών/εταιρικών μεριδίων, κατά περίπτωση, θεωρημένα αντίγραφα από το βιβλίο μετόχων. Επικαιροποιημένα στοιχεία, κατά τα ανωτέρω, υποβάλλονται στο Ε.Σ.Ρ. σε ετήσια βάση.»