Πρόστιμο ύψους 41.756.180,10 ευρώ σε πέντε τραπεζικά ιδρύματα και στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για εναρμονισμένη πρακτική στα διατραπεζικά συστήματα και στις υπηρεσίες πληρωμών και ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες εισέπρατταν μεγαλύτερη προμήθεια για ηλεκτρονικές συναλλαγές (με κάρτες ή e-banking) όταν οι πελάτες μετέφεραν ποσά σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα.

Επιπλέον, οι τράπεζες υποχρεώνονται τώρα να μειώσουν από την 1η Ιανουαρίου 2024 το ύψος της προμήθειας DAF ανά συναλλαγή ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ με τη χρήση καρτών, που έχουν εκδοθεί από άλλα τραπεζικά ιδρύματα και το ανώτατο όριο να διατηρηθεί για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Σημειώνεται ότι τα πρόστιμα είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού στο πλαίσιο υπαγωγής στη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών.

Αναλυτικά η απόφαση της επιτροπής

Στην απόφαση της επιτροπής αναφέρονται και τα εξής:

Η Ολομέλεια της επιτροπής, δυνάμει της παρ. 35 της υπ’ αρ. 790/2022 Απόφασής της, αποφάσισε την αποδοχή, σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης του εισηγητή, των προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλαν οι εμπλεκόμενες εταιρείες και η ΕΕΤ και την έκδοση Απόφασης σύμφωνα με την οποία:

Α. Διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και Attica Bank, καθώς και η ΕΕΤ παραβίασαν τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένες συμπράξεις μέσω των πρακτικών που περιγράφησαν ανωτέρω.

Β. Υποχρεώνει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις και την ΕΕΤ να παύσουν, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει, και να παραλείπουν στο μέλλον τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 1 του Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Γ. Επιβάλλει πρόστιμα για την τέλεση των διαπιστωθεισών παραβάσεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, ανάλογα με το σχετικό κύκλο εργασιών, ως ακολούθως:

* Τράπεζα Πειραιώς: 12.993.482,86 ευρώ

* Εθνική Τράπεζα: 9.978.799,18 ευρώ

* Alpha Bank: 9.110.682,91 ευρώ

* Eurobank: 7.976.790,63 ευρώ

* Attica Bank: 143.181,65 ευρώ

* ΕΕΤ: 1.553.242,87 ευρώ.

Θα μειώσουν την προμήθεια από 1η Ιανουαρίου

Δ. Υποχρεώνει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις να μειώσουν από την 1η Ιανουαρίου 2024 το ύψος της προμήθειας DAF ανά συναλλαγή ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ με τη χρήση καρτών που έχουν εκδοθεί από άλλα ιδρύματα, ώστε αυτό να διαμορφωθεί κατ’ ανώτατο όριο ως ακολούθως:

* Τράπεζα Πειραιώς: έως το ύψος των 2,00 ευρώ, από το ισχύον ποσό των 3,00 ευρώ,

* Εθνική Τράπεζα: έως το ύψος των 1,90 ευρώ, από το ισχύον ποσό των 2,60 ευρώ,

* Alpha Bank: έως το ύψος των 1,80 ευρώ, από το ισχύον ποσό των 2,50 ευρώ,

* Eurobank: έως το ύψος των 1,80 ευρώ, από το ισχύον ποσό των 2,50 ευρώ

* Attica Bank: έως το ύψος των 1,50 ευρώ, από το ισχύον ποσό των 2,00 ευρώ,

Ε. Υποχρεώνει εκάστη εκ των προαναφερόμενων επιχειρήσεων όπως διατηρήσουν τα ως άνω επίπεδα προμήθειας DAF για χρονικό διάστημα τριών ετών από την εφαρμογή του μέτρου, με ρήτρα επανεξέτασης από την ΕΑ έως δύο επιπλέον έτη, μετά τη λήξη των τριών ετών και με δυνατότητα επιβολής προστίμου από την επιτροπή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς το ανωτέρω μέτρο συμπεριφοράς.

ΣΤ. Αποδέχεται την πρόταση της ΕΕΤ  για εφαρμογή, εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της απόφασης διευθέτησης, εσωτερικού προγράμματος συμμόρφωσης, προς τον σκοπό της παράλειψης στο μέλλον των διαπιστωθεισών παραβάσεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ”.