«Ζωτικής» και «επείγουσας σημασίας» χαρακτηρίζει τη συνέχιση των εμβολιασμών και τη χορήγηση ενισχυτικών δόσεων, υπό την εμφάνιση της νέας παραλλαγής Όμικρον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του για την πανδημία του κορωνοϊού.

Σε ό,τι αφορά τα ταξίδια, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στα συμπεράσματά τους επισημαίνουν ότι τυχόν περιορισμοί θα πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και να μην υπονομεύουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς ή να παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των κρατών-μελών.

Ειδικότερα, τα συμπεράσματα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης για την πανδημία COVID19 έχουν ως εξής:

ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αντιμετώπισε την επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης στην ΕΕ και τον αντίκτυπο της εμφάνισης της νέας παραλλαγής ανησυχίας, της Όμικρον.

Επαναλαμβάνει τη ζωτική σημασία του εμβολιασμού στην καταπολέμηση της πανδημίας.

Η ανάπτυξη του εμβολιασμού σε όλους και η χορήγηση ενισχυτικών δόσεων είναι ζωτικής και επείγουσας σημασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το κλειδί είναι να ξεπεραστεί ο δισταγμός έναντι των εμβολίων, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης.

Εκτός από τον εμβολιασμό, θα πρέπει να προωθηθεί η εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τις θεραπείες κατά της COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των κοινών προμηθειών.

Συντονισμός με επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία

«Απαιτούνται συνεχείς συντονισμένες προσπάθειες για την ανταπόκριση σε εξελίξεις βασισμένες στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τυχόν περιορισμοί βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και δεν υπονομεύουν την λειτουργία της ενιαίας αγοράς ή δεν παρεμποδίζουν δυσανάλογα την ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των κρατών μελών ή τα ταξίδια εντός της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά την ταχεία έγκριση της αναθεωρημένης σύστασης του Συμβουλίου για την ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία και για τα μη ουσιώδη ταξίδια στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι σημασία μιας συντονισμένης προσέγγισης για την εγκυρότητα του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού της ΕΕ κατά της COVID και λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή θα εγκρίνει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για το θέμα αυτό».

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η πανδημία θα μπορεί να ξεπεραστεί μόνο μέσω της παγκόσμιας συνεργασίας για την εμπιστοσύνη και την αλληλοβοήθεια. Σε αυτό το πλαίσιο, επαινεί την Μποτσουάνα και τη Νότιο Αφρική για την επαγρύπνηση και τη διαφάνεια στον εντοπισμό, την αλληλουχία και την αναφορά της πιο πρόσφατης παραλλαγής Όμικρον που αποτελεί ανησυχία τόσο γρήγορα και τονίζει τη σημασία για κλιμάκωση της παγκόσμιας ικανότητας για γονιδιωματική αλληλουχία.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να διαδραματίσει τον ρόλο της για την επίτευξη του παγκόσμιου εμβολιασμού. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος δωρητής και εξαγωγέας στον κόσμο. Θα συνεχίσουμε να εξάγουμε και να μοιραζόμαστε δόσεις εμβολίου και βοηθητικά υλικά και να ενισχύουμε την υποστήριξή μας στις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ιδίως στην Αφρική, συνεχίζοντας να παρέχουμε υποστήριξη στο μηχανισμό COVAX και σε διμερή βάση, σε συνεργασία με εταίρους.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια στην κοινή χρήση των εμβολίων και τη διαχείριση και για την ταχεία άρση των εμποδίων στην παγκόσμια κυκλοφορία των εμβολίων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τη στήριξη προς τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες, να συνεργαστεί περαιτέρω με τους κατασκευαστές και να ενισχύσει τον συντονισμό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με τον COVAX και άλλους συνεργάτες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να παρακολουθήσει την εκπλήρωση των δεσμεύσεων για εμβόλια, με κάθε διαφάνεια και να επανέλθει στο θέμα καταλλήλως.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας την 1η Δεκεμβρίου 2021 να ξεκινήσει μια παγκόσμια διαδικασία σύνταξης και διαπραγμάτευσης μιας σύμβασης, συμφωνίας ή άλλου διεθνούς μέσου για την πρόληψη της πανδημίας, την ετοιμότητα και την απάντηση, ενόψει της έγκρισής του βάσει του ‘Αρθρου 19 ή βάσει άλλων διατάξεων του Συντάγματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όπως μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο από το σώμα των διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων».